เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร?

เศรษฐกิจพอเพียง ที่หมายถึงทฤษฎีในมุมกว้างขวางโดยมีเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวความคิดชี้หลักดำเนินการในแนวทางการปฏิบัติในทฤษฎีใหม่ แนวทางพระราชดําริ มีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตรกรทฤษฎีใหม่ มีความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ดูถึงความจำเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ในตัวที่พอดีพอเหมาะสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น ในการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง  ทางวิชาการนั้นมีการวางแผนและดำเนินการในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างภูมิต้านทาน และพื้นฐานจิตใจของคนโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐนักธุรกิจนักทฤษฎีในทุกระดับ ให้มีความสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต จะมีความรอบรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับ การดำเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียรมีสติปัญญา พร้อมที่จะมีการรับรองการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเรียกว่าทางด้านวัตถุสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเพณีวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง การที่เราจะนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเพียงกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไป ในทางที่ดีอย่างระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย ซึ่งได้บรรจุอยู่ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เมื่อไหร่ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2554 เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมบูรณ์ และยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันเพื่อความมีสุข บางครั้งต่อคนในสังคมได้อย่างยั่งยืนที่เราเรียกกันว่า สังคมสีเขียว นั่นเอง 

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการสร้างการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้มีการเสนอ  เริ่มการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังเพื่อเป็นการสานต่อความคิด การขยายผลที่เกิดขึ้นจากการนำหลักปรัชญาไปฉายอย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับและการประยุกต์ใช้ให้เกิดเหตุและผล  ในทุกส่วนของสังคมอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ให้ถูกต้องนี้เกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนทุกคนและนำมาใช้กับปรัชญาไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม และเป็นการปลูกฝังปรับเปลี่ยนรวมถึงกระบวนการที่ยั่งยืน ตลอดจนการปรับแนวคิดการพัฒนาให้อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

ลักษณะการขับเคลื่อน และการระดมพลังจากทุกภาคส่วนแบ่งออกได้เป็น 2 เครือข่าย ดังนี้

•เครือข่ายธุรกิจเอกชน

•เครือข่ายด้านประชาสังคมและชุมชน

นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายสนับสนุนตามภารกิจต่าง ๆ ได้แก่

•เครือข่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

•เครือข่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้

•เครือข่ายวิชาการ3

คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติตนได้ในทุกระดับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเราจะเน้นทางสายกลางในการพัฒนาเป็นขั้นตอนด้วยคำนิยามของความพอเพียงจะต้องประกอบไปด้วย 3 ลักษณะ คือ

ความพอประมาณ ความพอดีไม่น้อยจนเกินไป หรือว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นกันบริโภค ที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุมีผล เป็นการตัดสินใจและระดับความพอเพียงอย่างหนึ่งจะต้องมีความมีเหตุผล โดยจะพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

•การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง การเตรียมความพร้อมในการรับผลกระทบรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ จะทำให้เกิดคำคำนึงและความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ใกล้และไกล  อย่างไรก็ตามแนวทางการปฏิบัติในทฤษฎีใหม่มีเป็นแนวทางการปฏิบัติไปสู่ความสามารถ ในการพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่งหรือว่าขั้นต้นก็ว่าได้ความเสี่ยงเกี่ยว กับความผันแปรทางธรรมชาติหรือว่าที่อยู่อาศัยที่จะเกิดในอนาคต

เศรษฐกิจพอเพียง

โดยประการที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ คือ พอมีพอกิน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองบ้างปลูกผลไม้ไว้หลังบ้าน ประมาณ 2-3 ต้นพอที่จะทำได้ถ้าเหลือจากนนั้นนำไปขาย   พออยู่พอใช้  ทำให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นจากสารเคมี เศรษฐกิจพอเพียงกลิ่นเหม็นแต่ของที่เป็นธรรมชาติอย่างจุลินทรีย์น้ำยาผสมผงถูพื้นในบ้านเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องใช้  

พออกพอใจ ต้องรู้จักประมาณตนไม่ค่อยอยากจะได้ของผู้อื่น เพราะเราจะลงติดกับวัตถุโดยทำให้ปัญญานั้นไม่เกิดเหตุผล 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> welldonedesign